Cookies
Cookies jsou klíčové pro optimalizaci naší stránky. Pomáhají nám zaznamenávat data o používání naší stránky a ukládat další informace, které nám pomáhají poskytovat služby, jako je například srovnávací nástroj. Tyto soubory neskladují žádná identifikovatelná osobní data. Více o souborech cookies najdete na naší stránce Ochrana osobních údajů.

31.05.2017

Pozvání na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Auto Viki a.s.

se sídlem v Praze 8 – Karlíně, Pernerova 52, PSČ 186 07,

IČ: 264 93 276, Reg. MS Praha, OR – oddíl B/7418

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat dne 27. 6. 2017 od 9.00 hod

v budově společnosti Truck Service Zlín a.s., Tř. T. Bati 258, Zlín

 

I. Pořad jednání valné hromady :

 

Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.

Volba orgánů valné hromady.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2016 a podnikatelský záměr na rok 2017.   

Řádná roční účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2016, návrh na rozdělení zisku za rok 2016.

Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na zúčtování zisku za rok 2016.

Určení auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky.

Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na zúčtování zisku za rok 2016.

Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady

Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

Schválení smluv o výkonu funkce statutárních orgánů

Změna stanov – změna sídla společnosti

Závěr valné hromady.

II. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům shora  a jejich zdůvodnění : 

ad  2. ) :

Výrok : Valná hromada volí předsedou valné  hromady Ing. Michaelu Vachutovou.

( další osoby do orgánů valné hromady budou zvoleny v závislosti na přítomných osobách a personálním složení akcionářů  )  

Zdůvodnění : volba orgánů valné hromady je zákonem vyžadovanou procedurou dle § 422 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( dále  ZOK  )

ad  6. ) :

Výrok : Valná hromada určuje auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2016  Ing. Roberta Pažouta 

Zdůvodnění :  určení auditora je v tomto případě zákonem vyžadováno dle § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech.

ad  7. ) :

Výrok : Valná hromada schvaluje  řádnou a konsolidovanou účetní závěrku  společnosti ke dni  31. 12. 2016 a návrh na zúčtování zisku v podobě, jak byly předloženy představenstvem. 

Vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2016  (v tis. Kč)

Aktiva celkem
z toho: dlouhodobý majetek
oběžná aktiva
časové rozlišení
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek – zisk

47 909

5 859

41 052  

998

131 185

972

Pasiva celkem
z toho: vlastní kapitál
cizí zdroje
časové rozlišení

47 909

10 781

37 070

58   

  

Vybrané údaje konsolidované účetní závěrky  za rok 2016  (v tis. Kč)

Aktiva celkem
z toho: dlouhodobý majetek
oběžná aktiva
časové rozlišení
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek – zisk

      336 629 

169 073

165 905

1 651

381 241

6 039

Pasiva celkem
z toho: vlastní kapitál
cizí zdroje
časové rozlišení

336 629

257 863

78 708

58

 

Zdůvodnění :  schválení  řádné a konsolidované účetní závěrky  je zákonem vyžadováno dle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK  a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

 

ad 8):

Výrok : Valná  hromada odvolává předsedu představenstva Ing. Vodárka, který byl kooptován představenstvem  a navrhuje zvolit člena představenstva Ing. Richarda Vodárka.

ad  9. ) :

Výrok : Valná hromada schvaluje odměny členů představenstva a dozorčí rady.

Zdůvodnění :  souhlas valné hromady s odměnou je v tomto  případě  zákonem vyžadován dle § 59 odst. 2 ve spojení s § 61 odst. 1 ZOK, přičemž výkon funkce je pojmově úplatný.  

ad 10.):

Výrok: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů.

Zdůvodnění: souhlas valné hromady je v tomto případě zákonem vyžadován dle §59 odst. 2 ZOK, jinak platí, že výkon funkce je bezplatný.

ad  11.) :

Výrok  : Valná hromada mění stanovy společnosti tak, že dosavadní text článku 1. odst. 2 stanov se nahrazuje  textem : 

„(2) Sídlo společnosti je umístěno v obci (městě): Praha.“  

III. Upozornění akcionářům : 

    Registrace akcionářů bude probíhat dne 27. 6. 2017 v místě konání valné hromady od 8.30 hod. do 9.00 hod. zápisem do listiny přítomných podle ust. §  413  ZOK.  Při registraci je nutno předložit platný průkaz totožnosti. 

        Akcionář je oprávněn vykonávat svá akcionářská práva osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

    Hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2016, včetně stanoviska auditora jsou v souladu s § 408 odst. 2 ZOK k nahlédnutí pro akcionáře zdarma v sídle společnosti od 27. 5. 2017 do 26. 6. 2017, a to výhradně v pracovní dny od 9.00 hod. do 12.00 hod. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

    Tato pozvánka je v zákonné lhůtě uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.autoviki.cz a dále je zaslána akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. 

 

 

 

Představenstvo  Auto Viki  a.s.                                                               Novinky