Cookies
Cookies jsou klíčové pro optimalizaci naší stránky. Pomáhají nám zaznamenávat data o používání naší stránky a ukládat další informace, které nám pomáhají poskytovat služby, jako je například srovnávací nástroj. Tyto soubory neskladují žádná identifikovatelná osobní data. Více o souborech cookies najdete na naší stránce Ochrana osobních údajů.

04.06.2019

Řádná valná hromada akcionářu

Představenstvo společnosti

Auto Viki a.s.

se sídlem v Praze 9 – Satalicích, Panelová 289, PSČ 190 15,

IČ: 264 93 276, Reg. MS Praha, OR – oddíl B/7418

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat dne 27. 6. 2019 v 9.30 hodin,

v budově společnosti Truck Service Zlín a.s., Tř. T. Bati 258, 764 23 Zlín

I. Pořad jednání valné hromady :

 

 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.

 2. Volba orgánů valné hromady.

 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2018 a podnikatelský záměr na rok 2019.

 4. Řádná roční účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2018, návrh na rozdělení zisku za rok 2018.

 5. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na zúčtování zisku za rok 2018.

 6. Určení auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky.

 7. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na zúčtování zisku za rok 2018.

 8. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

 9. Závěr valné hromady.

  II. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům shora a jejich zdůvodnění : 

  ad 2. ) :

  Usnesení: Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů .

Zdůvodnění: Volba orgánů valné hromady je zákonem vyžadovanou procedurou dle § 422 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( dále ZOK ).

 

ad 6. ) :

Usnesení: Valná hromada určuje auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2018 Ing. Roberta Pažouta, se sídlem Pod Mlýnem 329, 760 01 Zlín, číslo auditorského oprávnění 1827.

Zdůvodnění: Určení auditora je v tomto případě zákonem vyžadováno dle § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech.

ad 7. ) :

Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti ke dni 31. 12. 2018 a návrh na zúčtování zisku v podobě, jak byly předloženy představenstvem.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč)

Aktiva celkem
z toho: dlouhodobý majetek
oběžná aktiva
časové rozlišení
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek – zisk

53 763

7 725

45 754

284

140 353

1 453

Pasiva celkem
z toho: vlastní kapitál
cizí zdroje
časové rozlišení

53 763

12 998

40 712

53

Zdůvodnění : Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky je zákonem vyžadováno dle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

 

ad 8. ) :

Usnesení : Valná hromada schvaluje odměny členů představenstva a dozorčí rady.

Zdůvodnění : Souhlas valné hromady s odměnou je v tomto případě zákonem vyžadován dle § 59 odst. 2 ve spojení s § 61 odst. 1 ZOK, přičemž výkon funkce je pojmově úplatný.

III. Upozornění akcionářům : 

Registrace akcionářů bude probíhat dne 27. 6. 2019 v místě konání valné hromady od 9.00 hod. do 9.30 hod. zápisem do listiny přítomných podle ust. § 413 ZOK. Při registraci je nutno předložit platný průkaz totožnosti.

Akcionář je oprávněn vykonávat svá akcionářská práva osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2018, včetně stanoviska auditora jsou v souladu s § 408 odst. 2 ZOK k nahlédnutí pro akcionáře zdarma v sídle společnosti od 27. 5. 2019 do 26. 6. 2019, a to výhradně v pracovní dny od 9.00 hod. do 12.00 hod. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Tato pozvánka je v zákonné lhůtě uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.autoviki.cz a dále je zaslána akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

 

 

Představenstvo Auto Viki a.s. Novinky