Informace prodávajícího jakožto správce osobních údajů pro kupujícího – fyzickou osobu, jakožto subjekt osobních údajů dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů   ( dále jen  GDPR), o zpracování osobních údajů v souvislosti s výkonem práv a povinností z této smlouvy  

Správce osobních údajů

Prodávající, jak je specifikován v označení stran této smlouvy

Kategorie osobních údajů ( rozsah zpracování ) 

Údaje o kupujícím, jak je specifikován v označení stran této smlouvy, které se podávají z této smlouvy a  dále z dokumentů či  informací, poskytnutých   kupujícím prodávajícímu v souvislosti s jejím uzavřením a plněním 

Právní důvod  pro zpracování

Plnění právních povinností prodávajícího dle obecně závazných právních předpisů, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  ( dále OZ )

Plnění smluvních povinností dle této smlouvy   

Výkon  oprávněných zájmů prodávajícího, které představují shromáždění skutečností a údajů, prokazujících řádné plnění povinností prodávajícího 

Poskytnutí osobních údajů kupujícím je nezbytné pro vznik závazku, zřízeného touto smlouvou dle § 1723 odst. 1 OZ 

Účel zpracování

Řádné plnění  této smlouvy a dalších povinností uložených obecně závaznými  právními předpisy

Příjemci osobních údajů

Subjekty, tvořící s prodávajícím koncern ve smyslu § 79 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech  a orgány veřejné moci ( zejména správní orgány )

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu sjednaného výkonu práv a plnění povinností dle této   smlouvy   a dále po dobu 5 let poté  

Práva kupujícího  jakožto subjektu údajů  

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že kupující   má právo od prodávajícího  získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Kupující  má také právo, aby prodávající bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má kupující   právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje  povinnost prodávajícího zlikvidovat osobní údaje kupujícího, které o něm  zpracovává za podmínek dle čl. 17 GDPR, zejména tehdy,  pokud  již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny ( toto právo naplňuje rovněž tzv. právo být zapomenut ).

Právo na omezení zpracování představuje povinnost prodávajícího v  případech dle čl. 18 GDPR omezit zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech prodávajícího  nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má kupující   právo  vznést námitku.

Kupující je oprávněn v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů prováděným prodávajícím    podat stížnost prodávajícímu,  nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech subjektů údajů  je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Ochrana dat

Přečtěte si, prosím, níže uvedené Zásady společnosti Auto Viki a.s. na ochranu dat na internetu. Pokud máte nějaké konkrétní otázky, pošlete nám, prosím, svůj dotaz na adresu Auto Viki a.s., Tř. T. Bati 415, Zlín. 

Zásady ochrany dat na internetu
Společnost 
Auto Viki a.s. respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví její internetové stránky a veškeré informace shromážděné o vás budou za prvé použity ke splnění jakékoliv služby, kterou budete případně požadovat, a za druhé ke zlepšení služeb, které vám jako společnost poskytujeme. Toho dosahujeme patřičným používáním informací.

Tyto informace nebudou prozrazeny nikomu mimo společnost Auto Viki a.s. a společnost Ford Motor Company, s.r.o., mimo její dceřiné nebo přidružené společnosti, její zastupitelství, dealery nebo uživatele licence a jiné společnosti, se kterými společnost Auto Viki a.s. pro vás sjednal služby. Bude s nimi nakládáno podle zákonných ustanovení příslušného práva, týkajících se ochrany údajů a mohou být uloženy a zpracovány uvnitř nebo mimo Evropskou unii kdekoliv na světě.

Máte právo jako jednotlivec zjistit, jaké informace o Vás máme, a v případě potřeby udělat opravy. Dále máte právo nás požádat, abychom tyto informace nepoužívali. Vyvineme veškeré možné úsilí, abychom respektovali vaše přání. Avšak určitá právní legislativa, zvláště související s bezpečnostní problematikou, nebo finanční předpisy (např. při jednání se společností FCE Credit, s.r.o.) nám v tom mohou zabránit.

Pokud máte nějaké konkrétní otázky, pošlete nám, prosím, svůj dotaz na adresu Auto Viki a.s., Tř. T. Bati 415, Zlín.